Healthy Leadership – ett tidigt varningssystem för medarbetarnas hälsa

Healthy Leadership är ett forskningsbaserat verktyg skapat för att stödja chefer i arbetet att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. Detta genom att kontinuerligt följa upp den långsiktigt viktigaste resursen i en organisation – medarbetarnas hälsa. Verktyget mäter både medarbetarnas subjektiva hälsotillstånd och frekvensen av nya sjukfall. Tanken bakom verktyget är att arbetsmiljö är färskvara som kräver kontinuerlig uppföljning. Syftet med de kontinuerliga mätningarna är att ge ett bra stöd till chefer och organisationer att arbeta sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande. Frekvensen på mätningarna kan anpassas till organisationens situation men en stark rekommendation är minst en gång per månad.

När medarbetarnas hälsa har samlats in via Healthy Leadership skapar verktyget varningsdiagram som skiljer mellan systematisk och normal variation. Diagrammen är känsliga både för små och stora hastiga förändringar samt inkluderar även en subjektiv hälsoindikator som förutspår framtida sjukdom. För att säkerställa den personliga integriteten sammanställs varningsdiagrammen endast för grupper större än 10 medarbetare. Den tolkning som chefen behöver göra underlättas av styrgränserna i diagrammen. Hamnar en mätning utanför styrgränsen har chefen en hög statistisk säkerhet (99,7 %) på att något hänt i gruppens arbetsmiljö. Chefen kan då tidigt agera utifrån denna information och tillsammans med medarbetarna vidta åtgärder.

Verktyget bygger på forskning rörande styrdiagram som bedrivits med goda utfall inom ämnet Kvalitetsteknik sedan 1930-talet. Healthy Leadership har tagits fram och sedan vidareutvecklats utifrån en studie bedriven sedan 2005 vid Mittuniversitetet i Östersund av Johan Larsson.

Kontakta gärna mig för mer information om Healthy Leadership


Johan Larsson, ansvarig för Healthy Leadership
Teknologie; Doktor, Licentiat och Kandidat samt Civilingenjör
Årets HR-visionär 2010 (utsedd av Akademikerförbundet och Kompetensmässan)
johan.larsson@qfromz.com
070-3900390

Mer information om Johan Larsson från Högskolan i Gävles hemsida 
Information om reflektionsverktyget Ledarskapsbokslut®